Plugfuse serviceabonnement voorwaarden

 1. Definities:
  1. 1.1.Plugfuse B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plugfuse B.V., gevestigd en kantoorhouden te (4814RE) Breda aan de Leursebaan 266, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85903108. Hierna: “Plugfuse”. 
  2. 1.2.Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Plugfuse en akkoord gaat met deze Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van Plugfuse door middel van een akoord, zoals beschikbaar gesteld tijdens het bestel- of registratieproces. Hierna: “Klant”
  3. 1.3.Gezamelijk aangeduid als: “Partijen”.

Hieronder staan de voorwaarden beschreven die onlosmaken verbonden zijn met het service abonnement waarmee klant akkoord is gegaan tijdens de registratie van de Plugfuse-app. 

 1. Plugfuse B.V. serviceabonnementen aanbiedt voor het beheer en het onderhoud van die laadoplossingen en de Klant heeft aangegeven gebruik te willen maken van zo’n door Plugfuse B.V. aangeboden serviceabonnement voor de in deze Overeenkomst aangegeven laadoplossingen;

Artikel 1: soort abonnement

Tijdens het registratieproces in Plugfuse wordt een keuze gemaakt tussen de verschillende abonnementsvormen: 

❑ Module standaard (gratis)
❑ Module 4 G (€ 3 p/mnd)
❑ Module Zakelijk (€ 6 p/mnd)
❑ Module Extra Garantie  3 jaar (Alp-EV) (€ 75 eenmalig)

Artikel 2: Inhoud van de overeenkomst
De inhoud van de abonnementen is nader omschreven in de bijgevoegde bijlage 1 welke een onlosmakelijk geheel vormt met deze overeenkomst. 

Artikel 3: Duur van het abonnement

 1. De overeenkomst wordt met Plugfuse B.V. aangegaan voor de duur van tenminste 2 jaren. Daarna wordt het abonnement voortgezet voor onbepaalde tijd en is het abonnement voor beide partijen maandelijks opzeg met een opzegtermijn van 1 maand. Uitzondering hierbij is de Module extra garantie, welke voor de duur van 3 jaren wordt afgesloten (verlengde garantie voor ALP-EV).
 2. Indien de betalingen van het abonnementstarief door u worden gestaakt vervalt onze service en dienstverlening behorende bij het door u gekozen abonnement. Dit neemt niet weg dat de contractuele betalingsverplichting van het abonnementstarief onverminderd door u dient te worden nagekomen. 

Artikel 4: Doorlopende incasso
De betaling van het gekozen abonnement vindt plaats doormiddel van een automatische incasso per maand. Het totaalbedrag zal na ontvangst van de maandelijkse factuur (met specificatie) binnen 1 week na factuurdatum worden afgeschreven van het middels machtiging doorgegeven rekeningnummer. 

Artikel 5: Roamingkosten
In het geval dat de klant ervoor kiest om de laadpaal open te stellen voor laadsessies door derden dient er rekening gehouden te worden met “roamingkosten” die in rekening worden gebracht door de MSP (Multi Service Provider – laadpasaanbieders) bovenop de geldende kWh-prijs met een service-fee van €0,04 excl. BTW per kWh.

Artikel 6: Algemene voorwaarden
Op alle overeenkomsten die worden aangegaan met ALP EV zijn de algemene voorwaarden en de daarbij behorende bijlagen van toepassing. Deze kunt u terugvinden op onze site (www.Plugfuse B.V..com/[…]). Op verzoek verstrekken we u gratis een exemplaar.  

Bijlage 1: 

 1. Algemeen
  1. 1.1.In deze Overeenkomst beschrijft Plugfuse B.V. welke service abonnementen zij aanbiedt en welke diensten daarbij zijn inbegrepen. Ook geeft deze Overeenkomst aan welk service abonnement de Klant gekozen heeft en aldus op welke diensten de Klant uit dien hoofde aanspraak kan maken. Tot de diensten begrepen in het service abonnement behoren alle diensten die uitdrukkelijk als zodanig in deze Overeenkomst zijn benoemd. Indien en voor zover Plugfuse op verzoek van de Klant diensten verricht die niet in het door de Klant gekozen service abonnement zijn begrepen, zal Plugfuse deze diensten aanvullend in rekening mogen brengen tegen de door Plugfuse gebruikelijk gehanteerde tarieven. De actuele tarieven zullen steeds op verzoek van de Klant door Plugfuse worden verstrekt.
  2. 1.2.De volgende voorwaarden zijn op deze overeenkomst van toepassing:
   1. De Algemene Service Voorwaarden van Alp-EV, voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken;
  3. 1.3.Ongeacht het gekozen Service Abonnement is de Klant verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en levering van voldoende elektriciteit aan de door de Klant gekozen laadoplossing. Indien en voor zover de Klant gebruik van de laadoplossing door derden toestaat (module “Zakelijk”), registreert Plugfuse dat gebruik door derden en zal de door de derde gebruikte elektriciteit direct of indirect aan de derde in rekening worden gebracht en met de Klant worden verrekend. Verrekening is alleen toegestaan wanneer dit geschiedt op initiatief van Plugfuse in verband met het bepaalde in dit artikel. Elke bevoegdheid van de Klant om (vermeende) vorderingen op Alp-EV te verrekenen met hetgeen zij verschuldigd is aan Alp-EV is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Het serviceabonnement
  1. 2.1.De Producten en diensten waar deze overeenkomst betrekking op heeft zijn hieronder vermeld. Voor andere producten dan de Producten hieronder vermeld kan de Klant geen rechten ontlenen aan deze overeenkomst.
  2. 2.2.Alp-EV biedt keuze uit de volgende service abonnementen:
   ❑ Module standaard (gratis)
   ❑ Module 4 G (€3,00 incl. BTW p/mnd)
   ❑ Module Zakelijk (€6,00 incl. BTW p/mnd)
   ❑ Module Extra Garantie  3 jaar (ALP-EV) (€75,00 incl. BTW eenmalig)
 1. 2.3. Het door de Klant gekozen service abonnement uit de door in de app aangegeven keuze. Indien de Klant na een aanvankelijke keuze de diensten wenst uit te breiden, kan dit ook in de Plugfuse-app worden aangegeven. De upgrade gaat in op de datum van deze bevestiging.
 2. 2.4. Plugfuse verwerkt de ontvangen data in een gespecificeerd overzicht dat 1 keer per maand op elektronische wijze aan de Klant beschikbaar wordt gesteld. 
 3. 2.5. ALP EV maakt via een daartoe door haar aan de Klant bekend gemaakt web-adres/App de geschiedenis van laadtransacties voor de Klant inzichtelijk.
 4. 2.6. Bij de keuze voor “Module Zakelijk” kan de Klant ervoor kiezen om de Producten open te stellen voor gebruik door derden. Gebruik door derden vergt van die derden het bezit van een laadpas in combinatie met een abonnement bij een e-Mobility Service Provider die is aangesloten bij e-Clearing.net [en door Plugfuse en/of de Klant niet is uitgesloten van toegang tot de Producten]. Plugfuse is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die de Klant oploopt als gevolg van of in verband met het gebruik door derden van de Laadoplossingen.  
 5. 2.7. Zolang deze Overeenkomst loopt, doch voor een maximale periode van 3 jaar na levering van het Product aan de Klant, kan de Klant voor de Producten aanspraak maken op de Uitgebreide Garantievoorwaarden.
 6. 2.8. De Klant is aan Plugfuse per maand per Product de in artikel 2.2 genoemde vergoeding verschuldigd. De Klant is verplicht om de verschuldigde vergoeding per maand steeds tijdig aan Alp-EV te voldoen. De Klant geeft het met akkoord op deze Voorwaarden toestemming aan Plugfuse om de totaal verschuldigde vergoeding maandelijks door middel van automatische incasso te incasseren van het doorgegeven rekeningnummer.
 1. Wederzijdse verplichtingen
  1. 3.1. Teneinde de goede uitvoering van rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst zo veel mogelijk te waarborgen, nemen beide partijen de volgende verplichtingen op zich:
   1. Beide partijen verstrekken steeds tijdig alle benodigde informatie aan de andere partij waarom deze verzoekt of waarvan de betreffende partij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de informatie voor de andere partij belangrijk is. Op geen enkele wijze kan deze bepaling een partij verplichten om vertrouwelijke informatie over de eigen onderneming aan de andere partij te verstrekken;
   2. Beide partijen zullen zich inspannen om met gepaste voortvarendheid te reageren op verzoeken van de andere partij. 
   3. Beide partijen streven ernaar om de relevante functies binnen de eigen onderneming te laten vervullen door voldoende gekwalificeerd personeel dat de Nederlandse, althans Engelse taal voldoende beheerst in woord en geschrift.
 1. Licentie
  1. 4.1. Plugfuse verstrekt voor de duur van deze Overeenkomst aan de Klant toegang tot een elektronische toepassing (“App / Webapp”) om inzage te kunnen hebben in het functioneren en de status van de Producten. Voor het gebruik van de App / Webapp verstrekt Plugfuse voor de duur van deze Overeenkomst aan de Klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. De licentie-vergoeding wordt geacht te zijn begrepen in de in artikel 2 bepaalde vergoeding. Het is de Klant als licentienemer toegestaan om gebruik te maken van de App / Webapp voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Het is de Klant niet toegestaan om voor een ander doel gebruik te maken van de App / Webapp. 
  2. 4.2. De App / Webapp wordt in licentie gegeven, niet verkocht. De Klant krijgt op basis van deze licentie het recht om de App / Webapp te gebruiken met inachtneming van deze licentievoorwaarden. 
  3. 4.3. De App / Webapp wordt ter beschikking gesteld met inachtneming van ingebouwde technische beperkingen. Het is niet toegestaan om deze technische beperkingen op welke wijze dan ook te omzeilen. Het is niet toegestaan om de App / Webapp en/of de software waarop deze draait aan reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren of te demonteren, tenzij en voor zover dit is toegestaan volgens toepasselijk recht ondanks deze beperking.
  4. 4.4. Het is niet toegestaan om de Software te publiceren, te verhuren, in lease te verstrekken of uit te lenen en/of de software of deze Overeenkomst over te dragen aan enige derde. Het is niet toegestaan om meer kopieën van de App / Webapp te maken dan nodig voor de uitvoering van deze Overeenkomst.
  5. 4.5. De licentie wordt gegeven op de App / Webapp zoals deze nu is (“as is”). Plugfuse streeft naar een zo hoog mogelijke mate van beschikbaarheid van de App / Webapp en de daaraan ten grondslag liggende (technische) processen maar garandeert op geen enkele wijze de foutloze werking van de App / Webapp en/of de daaraan ten grondslag liggende technische processen en/of de voortdurende en/of storingsvrije beschikbaarheid van de App / Webapp. 
  6. 4.6. De licentie eindigt met onmiddellijke ingang, zonder dat daarvoor nog een nadere handeling vereist is, indien en zodra deze Overeenkomst eindigt en/of wanneer de Klant handelt in strijd met de bepalingen van deze Overeenkomst, met inbegrip van de bepalingen in dit artikel. 
 1. Overige bepalingen
  1. 5.1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van haar conflictenrechtelijke bepalingen.
  2. 5.2. In geval van geschillen is bevoegd de rechtbank van het arrondissement waar Plugfuse gevestigd is. Deze bepaling laat onverlet het recht van Plugfuse om een geschil voor te leggen aan de rechtbank die volgens de gebruikelijke bevoegdheidsregels bevoegd zou zijn om kennis te nemen van enig geschil.

Bijlage A – Uitgebreide Garantievoorwaarden Module “Extra Garantie”

(ALP-EV Laadoplossingen)

In aanvulling op de Carry-In Garantievoorwaarden en de daarin geformuleerde Garantie, geldt voor de duur van deze Overeenkomst en voor maximaal 3 jaar na levering van de Producten door Alp-EV, de navolgende Uitgebreide Garantie.

Uitgebreide Dekking

Gedurende de eerste (maximaal) 24 maanden van de Uitgebreide Garantie zal Alp-EV eerst trachten om het gebrek op afstand te verhelpen. Indien en voor zover dat niet mogelijk blijkt, zal Alp-EV het gebrek op locatie van Klant verhelpen of zonodig het Product vervangen. Alp-EV brengt voor gebreken die vallen onder deze Uitgebreide Garantie geen arbeids- of materiaalkosten aan de Klant in rekening. Wanneer (maximaal) 24 maanden van de Uitgebreide Garantie zijn verstreken, zet Alp-EV de omschreven dienstverlening voort, maar zal zij voor iedere keer dat werkzaamheden op locatie moeten worden uitgevoerd voorrijkosten berekenen.

Uitgebreide procedure

Naast de in de Carry-In Garantievoorwaarden genoemde wijzen, kunnen gebreken onder toepasselijkheid van de Uitgebreide Garantievoorwaarden ook 24 uur per dag, 7 dagen per week, telefonisch gemeld worden bij ALP-EV op het daarvoor bestemde nummer
0031- 85 0760999 

De in de Carry-In Garantievoorwaarden genoemde uitsluitingen zijn bij de Uitgebreide Garantie van overeenkomstige toepassing.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Alle geschillen en claims die voortkomen uit deze bepalingen inzake de Uitgebreide Garantie worden beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van haar conflictenrechtelijke bepalingen en met uitzondering van de bepalingen van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar Alp-EV gevestigd is.