Verwerkingsovereenkomst per 01-05-2024

Onderstaand de Algemene Verwerkersovereenkomst zoals Plugfuse B.V. hanteert en welke onlosmakelijk verbonden is met de Service Voorwaarden.

 1. Definities:
  1. “Gegevens” verwijst naar alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Plugfuse B.V. B.V. namens Gebruikers in het kader van het gebruik van de Plugfuse-software op laadpalen.
  2. “Verwerking” verwijst naar elke handeling of reeks handelingen met betrekking tot de Gegevens, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing, wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijning of combinatie, beperking, wissen of vernietiging, al dan niet uitgevoerd met geautomatiseerde processen.
 1. Verwerking van Gegevens:
  1. Plugfuse B.V. zal Gegevens verwerken namens Gebruikers in overeenstemming met de instructies van de betreffende Gebruiker, zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, en alleen voor zover noodzakelijk om de diensten te leveren die zijn overeengekomen tussen Plugfuse B.V. en de betreffende Gebruiker.
  2. Plugfuse B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een niveau van beveiliging te waarborgen dat past bij het risico van de Verwerking, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de Verwerking, en de waarschijnlijkheid en ernst van de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
  3. Deze Gegevens omvatten tenminste de volgende gegevens:
 1. NAW gegevens (in geval van zakelijk ook: bedrijfsnaam, land, entitetit, KVK-nummer, BTW-nummer) 
 2. Bankrekeningnummers en tenaamstelling(en)
 3. Laadsessies (en locaties) voor zoveel mogelijk op voorhand geanonimiseerd.
 1. Geheimhouding:
  1. Plugfuse B.V. zal de Gegevens als vertrouwelijk beschouwen en zal deze niet bekendmaken aan derden, tenzij vereist door de wet.
  2. Plugfuse B.V. zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld.
  3. Plugfuse B.V. zal ervoor zorgen dat personeel dat betrokken is bij de Verwerking van Gegevens gebonden is aan geheimhoudingsverplichtingen die ten minste gelijk zijn aan die uiteengezet in deze Overeenkomst.
   Gegevens aansprakelijkheid:
 1. De Verwerkingsverantwoordelijke blijft rechthebbende van de persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst en/of de SLA worden opgeslagen, bewerkt, ingevoerd of anderszins verwerkt.
 2. De Verwerkingsverantwoordelijke en zijn gebruikers bepalen zelf welke gegevens met behulp van de door Verwerker geleverde diensten worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd. Verwerker heeft geen kennis van deze gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke blijft zelf verantwoordelijk voor de door haar ingevoerde gegevens. Verwerker is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de door de Verwerkingsverantwoordelijke ingevoerde gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Verwerker zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door de Verwerkingsverantwoordelijke van de diensten van Verwerker is gemaakt.
 3. Verwerker is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de opgegeven gegevens te controleren en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door de Verwerkingsverantwoordelijke aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie.

 4. Beveiliging:
  1. Verwerker zal zich inspannen passende preventieve technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).
   Bij deze maatregelen wordt rekening gehouden met de actuele stand van de techniek.

   Verwerker heeft hiertoe de volgende maatregelen genomen:
   1. logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
   2. fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
   3. organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
   4. beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
   5. geheimhoudingsplicht medewerkers en ingeschakelde derden.
  2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
  3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
 1. Subverwerkers:
  1. Plugfuse B.V. mag subverwerkers inschakelen voor de verwerking van Gegevens, mits deze subverwerkers voldoen aan dezelfde verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming als uiteengezet in deze Overeenkomst.
  2. Plugfuse B.V. zal Gebruikers informeren over eventuele wijzigingen in subverwerkers en Gebruikers zullen de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen.
 1. Meldplicht bij datalekken:
  1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) dat betrekking heeft op de persoonsgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover binnen 36 uur informeren. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat is. (protocol datalekken)
  2. Indien wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker zijn ondersteuning verlenen aan het informeren van de relevante autoriteiten en/of betrokkenen.
  3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
   1. wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
   2. contactgegevens voor de opvolging van de melding;
   3. bij benadering: het aantal betrokkenen en registers van persoonsgegevens;
   4. wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
   5. wat is de (voorgestelde) oplossing;
   6. wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.
 1. Verplichtingen van Gebruiker:
  1. Gebruiker zal Plugfuse B.V. voorzien van alle nodige instructies en informatie met betrekking tot de Verwerking van Gegevens.
  2. Gebruiker garandeert dat hij gerechtigd is om Plugfuse B.V. te machtigen om de Gegevens namens hem te verwerken.
 1. Beëindiging:
  1. Deze Overeenkomst blijft van kracht gedurende de looptijd van het gebruik van de Plugfuse-software op laadpalen door Gebruiker.
  2. Bij beëindiging van het gebruik van de Plugfuse.-software op laadpalen door Gebruiker zal Plugfuse B.V. alle Gegevens die zij namens Gebruiker heeft ontvangen of verzameld, teruggeven aan Gebruiker of vernietigen, naar keuze van Gebruiker.
 2. Overige bepalingen
  1. De algemene voorwaarden van Verwerker maken integraal onderdeel uit van deze Verwerkingsovereenkomst. De Service Voorwaarden zijn vrij te downloaden via onze website www.plug-fuse.com/index.php/voorwaarden/ 
  2. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan wordt beheerst door Nederlands recht.
  3. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.
  4. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van Verwerker en deze Verwerkersovereenkomst, prevaleren de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.